ZNAMY ODPOWIEDŹ
NA WSZYSTKO

WITAMY W STREFIE
KLIENTA WDM

Aktualności

 • Nowości w TV!

  Już od 23 maja 2022 r. cztery nowe kanały w  WDMtv!

  Pakiet Oszczędny: News 24 HD – polski kanał informacyjny poz. 44

  Pakiet Wygodny: Epic Drama HD – kanał z filmami i serialami kostiumowymi, historycznymi poz. 104,

  Polsat Viasat Nature HD – kanał popularno-naukowy o tematyce przyrodniczej,  poz. 307.

  Pakiet Bogaty: TeenNick HD – kanał dla młodzieży w wieku 10-16 lat,  poz. 51, History 2 HD, poz. 338 (przesunięcie z pakietu Extra, w pakiecie Extra zmiana z poz.357)

 • Wyłączenie kanału Lifetime z oferty WDMtv

  Szanowni Państwo,

  W związku z decyzją nadawcy o jego wycofaniu z Polski i zakończeniu emisji z dniem 23 maja z oferty WDMtv dla Abonentów pakietu Bogatego zostanie wyłączony kanał Lifetime.

 • Wyłączenie kanału Bollywood z oferty WDMtv

  Szanowni Państwo,

  Z dniem 1 stycznia z oferty WDMtv dla Abonentów pakietu Bogatego zostanie wyłączony kanał Bollywood HD. W jego miejsce planowane jest włączenie innego kanału o tematyce filmowej, szczegóły już w krótce.

 • Komunikat o zmianach w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci WDM

  Szanowni Państwo,

  w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2021 r. zmieniają się przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, konieczne jest wprowadzenie zmian obowiązującego Państwa wzorca regulaminu. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe (opłaty nie zostaną podwyższone lub obniżone) oraz na parametry jakościowe świadczonych na Państwa rzecz usług. Nowelizacja przepisów jedynie zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień.

  Zgodnie z Nowelizacją, przyznano Państwu prawo wyboru najdogodniejszej dla Państwa metody płatności w postaci możliwości dokonania płatności w formie gotówkowej w BOK. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie korzystne dla osób, które nie mogą korzystać
  z niektórych konkretnych usług z powodu trudności w dokonaniu płatności, np. przelewem bankowym.

  Z uwagi na obowiązek dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz w celu wykonania Państwa prawa do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres modyfikacji w obowiązującym Państwa regulaminie. Postanowienia regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą nie wcześniej niż od dnia 5 listopada 2021 r.

  W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca
  2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionego regulaminu.

  Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą firmę, serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawiamy zmienione postanowienia regulaminu.

   

  ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYM W WDM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU
  REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

   

  • W dziale I. Wstęp oraz definicje w § 1 dodaje się określenie znaczenia formy gotówkowej o następującym brzmieniu:

   

  32) Forma gotówkowa – znaki pieniężne emitowane przez NBP w postaci banknotów i monet opiewających na złote i grosze.

  1. W dziale VI. Okres Rozliczeniowy, opłaty, sposoby dokonywania płatności, § 9 ust.
   1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
  1. Wszystkie opłaty Abonent jest zobowiązany uiszczać w terminach, na rachunek bankowy Operatora wskazany na Rachunku, bądź w formie gotówkowej w BOK.

  3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora określonego w opłacanym Rachunku lub dzień wpłaty opłat w formie gotówkowej
  w BOK.

 • Zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego

  W związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy Prawa telekomunikacyjnego, nasza Spółka musi zmienić niektóre postanowienia łączącej nas z Tobą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obowiązującego Cię wzorca Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. W tych modyfikacjach nie zmieniamy wysokości cen, nie nakładamy na Ciebie nowych obowiązków i nie obniżamy parametrów jakościowych  świadczonych przez nas usług.

  Czego zatem dotyczą wprowadzone zmiany?

  ZMIANY W UMOWIE

  1. Od 21 grudnia 2020 r. oświadczenie o (1) wypowiedzeniu umowy, (2) jej rozwiązaniu, (3) odstąpieniu od niej oraz (4) o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony mogą zostać złożone także w formie dokumentowej, czyli:
   – telefonicznie pod numerem: 17 717 55 55
   – innym kanałem komunikacji z Obsługą Klienta, w którym możemy potwierdzić Twoją tożsamość – przede wszystkim przez Panel Klienta lub wiadomość e-mail wysłaną na adres:  bok@wdm.pl z Twojego adresu e-mail, pozwalającego nam na weryfikację Twojej tożsamości.Jeśli jedno z tych oświadczeń złożysz w formie dokumentowej, to potwierdzimy jego przyjęcie na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia i wskażemy nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy. W tym przypadku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomimy Cię, że je otrzymaliśmy albo w rozmowie telefonicznej, albo przez SMS (w zależności od tego, czy podałeś nam w umowie do kontaktu numer, z którego możesz odbierać SMS).
  2. Jeśli Twoja umowa, zawarta na czas określony, po upływie okresu jej obowiązywania przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony, to taką umowę będziesz mógł wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będziesz jedynie koszty świadczenia tych usług telekomunikacyjnych, których będzie dotyczyła umowa.
   Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas nieokreślony, skontaktujemy się z Tobą (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Ci na trwałym nośniku (przez SMS, Panel Klienta lub wiadomość e-mail, a jeśli nie zgodziłeś się na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to w formie pisemnej) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać. Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możesz być zainteresowany.Jeśli udzieliłeś nam zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Tobą kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możesz być zainteresowany.

  ZMIANY W REGULAMINIE

  1. Jeśli korzystasz z usługi telefonii stacjonarnej, to będziesz mógł przenieść swój numer telefonu do sieci innego operatora także po rozwiązaniu z nami umowy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy. Możesz zrzec się tego prawa – w tym celu prosimy Cię o kontakt z nami.
  2. Jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu i zdecydujesz się zmienić dostawcę tej usługi, to zyskujesz prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi. W praktyce oznacza to, że nowy dostawca usługi musi aktywować usługę w najkrótszym możliwym, uzgodniony z Tobą, terminie – jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia łączącej nas umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku – my zaś będziemy do tej daty świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po naszej stronie, będzie Ci przysługiwać jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało dojść do zmiany dostawcy usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi.
  3. Dodatkowo, w przypadku gdy zapewniamy Ci dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z naszą nazwą handlową lub znakiem towarowym, możesz żądać od nas zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z nami.

  Co jeszcze jest ważne?

  Wyżej opisane zmiany wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. Jeśli nie akceptujesz  tych zmian, masz prawo wypowiedzieć umowę w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach, czyli w formie pisemnej.

  Proponowane modyfikacje wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego, jeśli wypowiesz umowę zawartą na czas określony na warunkach promocyjnych, przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zwrotu ulg w wysokości wyliczonej w sposób określony w umowie.

Zadzwoń lub
zamów rozmowę