ZNAMY ODPOWIEDŹ
NA WSZYSTKO

WITAMY W STREFIE
KLIENTA WDM

Polityka prywatności | Pliki cookies

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych i danych transmisyjnych

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie: RODO.

RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Informacje ogólne o Polityce prywatności

Stronę wdm.pl w tej Polityce prywatności będziemy nazywali „Serwisem”. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób WDM Sp. z o.o. wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami WDM Sp. z o.o.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), ul. Wolności 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000715504, NIP: 8172186147, REGON: 369324366, kapitał zakładowy w kwocie 12 200 000,00 zł.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 17 717 55 55,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@wdm.pl,
 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

WDM Sp. z o.o., ul. Wolności 1, 39-300 Mielec

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania oraz dane transmisyjne  tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne (w tym dane lokalizacyjne, wskazujące położenie geograficzne Państwa urządzenia końcowego) wykorzystywane są w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, w tym również zapewnienia dostępu do Serwisu podstawa przetwarzania:art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
 • wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
  i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych, tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania:
  art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
 • marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
 • poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie, w tym również przez wysłanie wiadomości SMS, podstawa przetwarzania:
  art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym do czasu usunięcia konta z Serwisu) oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy) a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się  konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 • do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi 12 miesięcy, chyba że dane te zostały zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek dłuższego ich zatrzymywania i przechowywania.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pana/i danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone w odniesieniu do danych transmisyjnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.  

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawiania i przesłania Państwu faktur oraz monitorowania płatności i realizacji umowy, nie będą natomiast profilowane.

Informacje o zamianach Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.

Pliki cookies

Co to są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych.

Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych czy polach komentarzy w aktualnościach, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w Serwisie WDM Sp. z.o.o. są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Jakie cookies stosuje WDM?

Pliki cookie używane przez WDM zostały podzielone na kategorie: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 • identyfikacja użytkowników jako zalogowanego,
 • zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania z różnych stron Serwisu WDM Sp. z o.o.

Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności Prywatności i Polityki Cookies firmy WDM Sp. z o.o. będą udostępniane na niniejszej stronie. Prosimy o regularne jej sprawdzanie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies, w celu aktualizacji lub usunięcia danych z bazy prosimy o kontakt na adres: info@wdm.pl.

Zadzwoń lub
zamów rozmowę