ZNAMY ODPOWIEDŹ
NA WSZYSTKO

WITAMY W STREFIE
KLIENTA WDM

Dokumenty

 • Zmiana postanowień w umowie i regulaminie świadczenie usług telekomunikacyjnych

  W związku z tym, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zmienią się przepisy Prawa telekomunikacyjnego, nasza Spółka musi zmienić niektóre postanowienia łączącej nas z Tobą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obowiązującego Cię wzorca Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. W tych modyfikacjach nie zmieniamy wysokości cen, nie nakładamy na Ciebie nowych obowiązków i nie obniżamy parametrów jakościowych  świadczonych przez nas usług.

  Czego zatem dotyczą wprowadzone zmiany?

  ZMIANY W UMOWIE

  1. Od 21 grudnia 2020 r. oświadczenie o (1) wypowiedzeniu umowy, (2) jej rozwiązaniu, (3) odstąpieniu od niej oraz (4) o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony mogą zostać złożone także w formie dokumentowej, czyli:
   – telefonicznie pod numerem: 17 717 55 55
   – innym kanałem komunikacji z Obsługą Klienta, w którym możemy potwierdzić Twoją tożsamość – przede wszystkim przez Panel Klienta lub wiadomość e-mail wysłaną na adres:  bok@wdm.pl z Twojego adresu e-mail, pozwalającego nam na weryfikację Twojej tożsamości.Jeśli jedno z tych oświadczeń złożysz w formie dokumentowej, to potwierdzimy jego przyjęcie na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia i wskażemy nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy. W tym przypadku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomimy Cię, że je otrzymaliśmy albo w rozmowie telefonicznej, albo przez SMS (w zależności od tego, czy podałeś nam w umowie do kontaktu numer, z którego możesz odbierać SMS). 
  2. Jeśli Twoja umowa, zawarta na czas określony, po upływie okresu jej obowiązywania przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony, to taką umowę będziesz mógł wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będziesz jedynie koszty świadczenia tych usług telekomunikacyjnych, których będzie dotyczyła umowa.
   Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas nieokreślony, skontaktujemy się z Tobą (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Ci na trwałym nośniku (przez SMS, Panel Klienta lub wiadomość e-mail, a jeśli nie zgodziłeś się na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to w formie pisemnej) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać. Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możesz być zainteresowany.Jeśli udzieliłeś nam zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Tobą kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi możesz być zainteresowany.

  ZMIANY W REGULAMINIE

  1. Jeśli korzystasz z usługi telefonii stacjonarnej, to będziesz mógł przenieść swój numer telefonu do sieci innego operatora także po rozwiązaniu z nami umowy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy. Możesz zrzec się tego prawa – w tym celu prosimy Cię o kontakt z nami.
  2. Jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu i zdecydujesz się zmienić dostawcę tej usługi, to zyskujesz prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi. W praktyce oznacza to, że nowy dostawca usługi musi aktywować usługę w najkrótszym możliwym, uzgodniony z Tobą, terminie – jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia łączącej nas umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku – my zaś będziemy do tej daty świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po naszej stronie, będzie Ci przysługiwać jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało dojść do zmiany dostawcy usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi.
  3. Dodatkowo, w przypadku gdy zapewniamy Ci dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z naszą nazwą handlową lub znakiem towarowym, możesz żądać od nas zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z nami.  

  Co jeszcze jest ważne?

  Wyżej opisane zmiany wejdą w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. Jeśli nie akceptujesz  tych zmian, masz prawo wypowiedzieć umowę w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacji, ale co najmniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach, czyli w formie pisemnej.

  Proponowane modyfikacje wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego, jeśli wypowiesz umowę zawartą na czas określony na warunkach promocyjnych, przed upływem czasu określonego, na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zwrotu ulg w wysokości wyliczonej w sposób określony w umowie.

Zadzwoń lub
zamów rozmowę